NKSS | Poziv za prijem novih članova

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, NKSS, clan

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije  (NKSS) raspisuje konkurs za prijem novih članica.

Sva zainteresovana udruženja, inicijative i pojedinci koji ispunjavaju opšte uslove o članstvu iz Statuta NKSS, mogu se prijaviti za prijem u Asocijaciju. Konkurs je otvoren od 28. juna do 3. septembra 2017. godine.

 

Uredno popunjene prijave koje se sastoje od pristupnice i dve preporuke, potrebno je poslati na adresu koordinator@nezavisnakultura.net. O prijemu novih članova odlučivaće se na redovnoj godišnjoj Skupštini Asocijacije 14-17. septembra 2017. godine u Novom Pazaru, a rezultati će biti objavljeni na web strani Asocijacije najkasnije 10 dana po završetku Skupštine.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

OPŠTI USLOVI O ČLANSTVU (izvod iz Statuta NKSS)
Član 8.
Članica Udruženja se postaje pod sledećim opštim uslovima:

 • 1) da realizuje programske aktivnosti u polju kulture najmanje dve godine pre pristupanja Udruženju;
 • 2) da prihvata vrednosti, ciljeve i Statut Udruženja;
 • 3) da je dve redovne članice Udruženja formalno preporuče za prijem u Udruženje;
 • 4) da dostavi popunjenu prijavnicu overenu pečatom udruženja i potpisom ovlašćenog lica (za udruženja građana), potpisima članova neformalne umetničke grupe ili ličnim potpisom;
 • 5) da na Skupštini Udruženja dve trećine prisutnih članica glasa za prijem nove članice u Udruženje.

Član 9.
O ispunjenosti uslova iz člana 8 odlučuje Skupština Udruženja koja donosi odluku oprimanju u status članova Udruženja na redovnoj, vanrednoj ili elektronskoj skupštini.
Registar članica Udruženja i zastupnika članica Udruženja vodi predsednik Upravnog odbora Udruženja.

Član 10.
Prava članica Udruženja su:

 • 1) da učestvuju u procesima razmatranja i donošenja odluka na sastancima, sednicamai Skupštinama Udruženja;
 • 2) da predlažu, biraju i budu birani u upravljačka tela Udruženja;
 • 3) da učestvuju u aktivnostima Udruženja;
 • 4) da predlažu aktivnosti, projekte i programe Udruženja;
 • 5) da budu obaveštene o radu Udruženja i njenih tela i da putem Udruženja plasirajusvoje informacije, programe i inicijative;
 • 6) da koriste resurse Udruženja i povoljnosti koje članstvo u Udruženja donosi (učešće u razmeni programa, učešće u programima jačanja kapaciteta itd)

DODATNI USLOVI ZA POJEDINCE:

 • 1) da realizuje programske aktivnosti u polju nezavisne kulture najmanje pet godina pre pristupanja Asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije;
 • 2) da je do podnošenja prijave vodio ili učestvovao u realizaciji najmanje tri projekta relevantna za unapređivanje nezavisne kulture u Srbiji.


Prijave treba da sadrže pristupnicu i 2 preporuke. Formular i detaljne informacije možete naći na linku. Prijave se šalju na adresu koordinator@nezavisnakultura.net. Kontakt za dopunske informacije: koordinator@nezavisnakultura.net i telefonom 062/1357111 (11–15h radnim danima).

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text