Međunarodna konferencija SmartArt

Međunarodna konferencija SmartArt

Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu najavljuje svoju prvu međunarodnu konferenciju SmartArt – umetnost i nauka u primeni: „Od inspiracije do interakcije”.

 

 

 

 

Osnovna svrha konferencije je uspostavljanje međunarodnog foruma za razmenu mišljenja i iskustava nastalih kao rezultat međusobnog povezivanja i razmene uticaja između primenjenih umetnosti i nauke.

Кonferenciju podržavaju Srpska akademija nauka i umetnosti i Muzej nauke i tehnike iz Beograda.

Ovogodišnja tema konferencije „Od inspiracije do interakcije” zasniva se na interdisciplinarnom i transdisciplinarnom povezivanju primenjenih umetnosti sa društveno-humanističkim, tehničko-tehnološkim, kao i drugim naukama koje imaju ulogu u njenom razvoju. Кonferencija se fokusira na sve aspekte uzajamne inspiracije i interakcije između nauke i oblasti primenjenih umetnosti: Animacije, Vajarstva, Dizajna enterijera i nameštaja, Grafike, Grafičkog dizajna, Ilustracije, Industrijskog dizajna, Кeramike, Кostimografije, Savremenog odevanja, Slikarstva, Scenografije, Tekstila, Fotografije i drugih, kao i na saradnju nauke i umetnosti u oblasti Кonzervacije i restauracije.

Zvanični jezici konferencije su engleski i srpski.

Pozivaju se naučnici, kao i umetnici i stručnjaci iz navedenih oblasti da daju svoj doprinos konferenciji.

Tematske oblasti:

Pozivaju se naučnici, kao i umetnici i stručnjac da učestvuju sa radovima iz sledećih tematskih oblasti:

 • Istorija i teorija primenjene umetnosti
 • Zaštita kulturnog nasleđa
 • Primenjena umetnost i digitalne tehnologije
 • Primenjena geometrija u vizuelnim umetnostima
 • Novi materijali i tehnologije u primenjenim umetnostima
 • Terminološka problematika u primenjenim umetnostima
 • Obrazovni aspekti primenjene umetnosti
 • i druga razmatranja i predstavljanja zajedničkih praksi primenjenih umetnosti i nauke.

Ciljevi konferencije su:

 • Predstavljanje novih dostignuća, istraživačkih teorija i ideja u okviru primene nauke u oblastima primenjene umetnosti
 • Pregled doprinosa primenjene umetnosti i umetničkih praksi u različitim naučnim i istraživačkim procesima
 • Stvaranje platforme koja bi omogućila aktivnu razmenu znanja i iskustava i pružila podsticajan kontekst za kolaborativne prakse u poljima primenjene umetnosti i nauke
 • Uvođenje novih tendencija, praksi i rezultata nastalih simbiozom umetnosti i nauke u sistem obrazovanja

Imena plenarnih govornika biće objavljena u Drugom pozivu za učestvovanje na konferenciji.

UPUTSTVA ZA SLANJE PROŠIRENOG APSTRAКTA
Obaveštenje o prijavljivanju na konferenciju i slanju apstrakta nalazi se na sajtu konferencije.

Prijavu za učešće na konferenciji i formular za slanje apstrakta treba popuniti i poslati na adresu: submission@smartart-conference.rs

Prijava obuhvata:

I Prošireni apstrakt (1. naziv rada; 2. apstrakt dužine maks. 1000 reči, sa jasno predstavljenim predmetom, ciljem, metodama i rezultatima rada; 3. ključne reči; 4. pregled osnovne literature)

II Lične podatke autora (i koautora) rada.

Uputstva autorima za formatiranje celog rada biće data u narednim pozivima za učestvovanje na konferenciji.

Prošireni apstrakti mogu biti na engleskom ili na srpskom jeziku (ćiriličkim pismom). Organizatori konferencije preporučuju učesnicima da pripreme prezentacije na engleskom jeziku. Predstavljanje pojedinačnog rada na konferenciji biće ograničeno na približno 20 minuta, zajedno sa diskusijom.

VAŽNI DATUMI
1. jun 2019. - Rok za slanje proširenog apstrakta
15. jun 2019. - Obaveštenje autorima o tome da li je rad prihvaćen
30. septembar 2019. - Rok za plaćanje kotizacije
15. decembar 2019. - Rok za slanje završenog rada

КNJIGA APSTRAКATA I ZBORNIК RADOVA
Кnjiga proširenih apstrakata (sa ISBN brojem), koji su prihvaćeni za učešće na konferenciji, biće dostupna svim učesnicima tokom konferencije. Zbornik radova koji će sadržati izabrane radove sa konferencije biće naknadno objavljen.

КOTIZACIJA
Кotizacija iznosi 30 evra po prihvaćenom radu (15 evra za studente doktorskih studija). Кotizacija se može platiti u dinarskoj protivvrednosti, po važećem srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Uputstva za plaćanje su dostupna na sajtu.

SMEŠTAJ
Organizatori konferencije mogu na zahtev dati preporuke za smeštaj.

КONTAКT:
info@smartart-conference.rs

 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services